ถาม-ตอบข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์  
 
หัวข้อ ผู้ป่วยนัดฉีด PCEC dose 2 วันที่ 4 ธ.ค. 52 แต่ลืมมาตามนัด ไม่ทราบว่าถ้ามาวันที่ 8 ธ.ค. 52 ยังสามารถฉีดเข็ม 2 ต่อไปได้อีกหรือไม่ หรือมีแนวทางอย่างไร
จุดประสงค์การถามเพื่อการศึกษา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร/นศ.ด้านสาธารณสุข ประเภทคำถามขนาด/การเตรียม/การบริหารยา (Dosing/Preparation Guide/Administration)
รายละเอียด
กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตั้งโดย : yingkas

วันที่ 08/12/52 20.51 น.
จังหวัด : ปัตตานี
โพสต์มาแล้ว : 0 ครั้ง
IP : 114.128.73.74
 

ตอบคำถามนี้หน้า : 1
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มีหลายวิธีสำหรับการฉีด PCEC แต่วิธีมาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก และเป็นที่นิยม คือการฉีดเข้ากล้ามบริเวณหัวไหล่ (ในผู้ใหญ่) หรือบริเวณต้นขา (ในเด็กเล็ก) แต่ห้ามฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพก เพราะภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นไม่ดี โดยฉีดในวันที่ 0 (วันแรกที่มารับการฉีดวัคซีน) , 3, 7, 14 และ 28 หรือ 30 การฉีดวัคซีน 3 เข็มแรก เป็นการให้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย โดยสามารถตรวจพบแอนติบอดี้คุ้มกันโรคหลังฉีดวัคซีนประมาณวันที่ 7 และการฉีด 2 เข็มหลัง เป็นการฉีดเพื่อให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในร่างกายได้นานขึ้น จากการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จากเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่อทั่วไป ทางสำนักโรคติดต่อทั่วไปได้ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนชนิดนี้ให้ตรงตามนัดหมายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 เข็มแรก แม้จะมีข้อสังเกตจากกรมควบคุมโรคติดต่อบางประการที่ระบุว่า ถ้าผู้สัมผัสมารับบริการไม่ตรงตามนัด เช่น อาจคลาดเคลื่อนไป 1-2 วัน ให้ฉีดวัคซีนต่อเนื่องโดยไม่ต้องตั้งต้นนับวันฉีดวัคซีนใหม่ อย่างไรก็ตามหากดูคำแนะนำของ CDC ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้แนะนำ protocol สำหรับการให้วัคซีนหลังสัมผัสเชื้อ (1999) ได้แนะนำว่า หากผู้ป่วยลืม หรือไม่มาฉีดตามนัด หรือระงับ/ยกเลิกการฉีดเอง ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความเพียรพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาฉีดวัคซีนให้ได้ และให้ฉีดวัคซีน 3 เข็มแรกให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันหลังการฉีดเข็มแรก และฉีดเข็มที่เหลืออีก 2 เข็มเพื่อการป้องกันที่ดีที่สุดต่อไป

Ref :
-Patient case management Rabies Post-exposure treatment protocol, Advisory Committee
On Immunization Practices (ACIP), Morbidity and Mortality Weekly Report,
CDC, Jan. 8, 1999
- วัคซีนและอิมมูโนโกลบูลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในคู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2542
- วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ และคณะ วัคซีนและโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พิมพ์ที่
บริษัท ธนาเพรส จำกัด กรุงเทพ 2548
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 08/12/52 เวลา 20.55 น.
โดย : admin
วันที่ 08/12/52 20.54 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ได้ให้วัคซีนตามวันที่กำหนด จากคู่มือวัคซีน 2008 โดยสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยระบุแนวทางกว้าง ๆ ดังนี้

"การให้วัคซีีนห่างกันเกินกำหนด ไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง แต่ถ้าให้ใกล้กันเกินไปอาจทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับที่่ำ่ต่ำกว่าที่ควรเป็น กรณีไม่ได้มาฉีดวัคซีนตามนัด ไม่มีความจำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าจะนานเท่าใดก็ตาม"

Ref :
- คู่มือวัคซีน 2008 สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
โดย : admin
วันที่ 08/12/52 21.06 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
การฉีด vaccines ไม่ตรงนัด มีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันไม่มากนัก จึงไม่ต้องตั้งต้นฉีดเข็มที่หนึ่งใหม่

Ref :
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, Surgical Infection, p26 (ตามเอกสารแนบ)

Download ไฟล์แนบ

โดย : admin
วันที่ 08/12/52 21.12 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ถ้าผู้มารับวัคซีนมาไม่ตรงกำหนดไม่เกิน 3 วัน ไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่. ทารก, เด็ก และสตรีมีครรภ์20 ให้ใช้วัคซีนและ RIG ขนาดเท่ากัน.

Ref ;
-ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ พ.บ., ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย A ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.doctor.or.th/node/7024
โดย : admin
วันที่ 10/12/52 15.37 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Ref นี้ระบุว่า หากการฉีดวัคซีน PCEC เป็นแบบ ID สูตร (2-2-2-0-1-1) ฉีดแบบ intradermal จะใช้ปริมาณ vaccine น้อยกว่าทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยให้ยา แบบ 2- site intradermal method ซึ่งจะให้ยา ครั้งละ 0.2 ml (2-2-2-0-1-1) โดยให้ยา 2 ครั้งในวันที่ 0,3 และ 7 หยุดยาในวันที่ 14 จากนั้นให้ยา 1 ครั้ง ในวันที่ 30 และ 90

Ref นี้แนะนำว่า ควรเข้มงวดเรื่องการมารับการฉีดวัคซีนให้ตรงนัด เพราะหากไม่ตรงอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้ หากคนไข้ลืม มีแนวทางดังนี้

-ถ้าเพิ่งได้วัคซีน 1 dose (day 0) แล้วทิ้งช่วงห่างระหว่าง dose แรก กับ dose ที่ 2 (day 3) นานกว่า 1 สัปดาห์ ให้เริ่มฉีด dose แรกใหม่ (แต่ RIG ไม่จำเป็นต้องนับซ้ำ)
-ถ้าผู้ป่วยได้รับมาแล้ว 2 dose (day 0 และ 3) วัคซีนที่ลืมอาจปรับเปลี่ยนเวลาที่ให้ ส่วนวัคซีน dose อื่น ๆ ที่เหลือ ยังคงให้ตามกำหนดการนัดฉีดเดิม
-ถ้าลืมฉีด dose ของ day 30 ยังคงสามารถให้วัคซีนนี้ได้เมื่อคนไข้มารับบริการ และ dose ของ day 90 ยังคงให้ตามตารางเวลาเดิม หรืออย่างน้อย 1 เดือนหลังวัคซีน day 30
-หากลืม dose ของ day 90 จะให้ dose นี้ตอนไหนก็ได้ที่คนไข้มา

Ref :
www2.doh.gov.ph/ao/ao164-02.pdf

โรงพยาบาลยะหริ่ง Pictures
โดย : admin
วันที่ 10/12/52 16.28 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Ref นี้ระบุว่า หากการฉีดวัคซีน PCEC เป็นแบบ IM สูตรมาตรฐาน (0,3,7,14,28)

กล่าวถึงความเข้มงวดในการรับการฉีดวัคซีนตามตารางการนัด เพื่อป้องกันไม่ให้การรักษาล้มเหลว แต่ในบางกรณีที่คนไข้ไม่สามารถมาให้ตรงตามวันนัดได้ คนไข้ไม่จำเป็นต้อง restart วัคซีนใหม่ ให้นับต่อไปได้เลย

Ref :
www2.doh.gov.ph/ao/ao164-02.pdf

โรงพยาบาลยะหริ่ง Pictures
โดย : admin
วันที่ 10/12/52 16.36 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Ref นี้ก็ระบุคล้าย ๆ กันว่า หากไม่มาตามนัด (late ไป 2-3 วัน ไม่จำเป็นต้อง restart ใหม่

Download ไฟล์แนบ

โดย : admin
วันที่ 08/03/53 21.51 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ติดตามคำตอบเพิ่มเติม จาก นานาคำถามเกี่ยวกับวัคซีนพิษสุนัขบ้าผิดนัด ที่


http://www.pharmyaring.com/detail.php?c_id=1142
โดย : admin
วันที่ 06/12/58 11.10 น.
 
หน้า : 1


  ตอบ / แสดงความคิดเห็น  
 
รายละเอียด
รูปภาพประกอบ
ชื่อผู้ใช้ สีพื้นหลัง
 
คลิกที่รูปถ้าต้องการแทรกรูป
  แจ้งไปยัง E-mail เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็น
 


Copy right. © 2009 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง