หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
`สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ`
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
High Alert Drug
Drug Reconciliation
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
   ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52)  
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง วันที่ : 25/12/52 07.22 น. ผู้อ่าน : 1628 คน

เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 52 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลยะหริ่ง นำโดยเภสัชกรประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม พร้อมด้วยนางสุไรดา เจะสาเมาะ  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน  ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยาในสถานีอนามัย พร้อมจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้สำรองในสถานีอนามัยตามนโยบายระบบยาในปีงบประมาณ 2553

โดยออกปฏิบัติงานในที่สถานีอนามัยตะโละกาโปร์  สถานีอนามัยแหลมโพธิ์ และสถานีอนามัยปาตาบูดี พบสิ่งที่ต้องดำเนินการพัฒนาดังนี้

 

            สถานีอนามัยตะโละกาโปร์

 

 1. สถานที่ที่เป็นคลังยา คับแคบ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  ไม่มีปรอทวัดอุณหภูมิในคลังยาและไม่มีการบันทึก
 2. การจัดเรียงยาในคลังยา ไม่เป็นระเบียบ
 3. ขาดระบบการจัดการยาหมดอายุที่มีประสิทธิภาพ
 4. โปรแกรมบริหารคลังยา ไม่เป็นปัจจุบัน
 5. การสำรองยา ไม่เกินสามเดือน    

            แนวทางแก้ไข

 

 1. เสนอแนะกั้นห้องที่ห้องประชุมที่กำลังสร้างเพื่อแยกเป็นคลังยา ซึ่งขนาดและพื้นที่เหมาะสม
 2. การจัดเรียงยาในคลังยา ได้แนะนำให้จัดเรียงยาตามลำดับตัวอักษร ติดป้ายให้ชัดเจน
 3. การจัดการยาหมดอายุ แนะนำให้ดูตัวอย่างที่ สถานีอนามัยปุลากง
 4. ปรอทวัดอุณหภูมิและแบบบันทึกอุณหภูมิ ให้มีและใช้อย่างถูกต้อง
 5. จัดระบบการหมุนเวียนยาภายในโซน เพื่อป้องกันยาหมดอายุ
 6. ให้ติดตั้งโปรแกรมยาใหม่ และจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน               

          สถานีอนามัยแหลมโพธิ์

 

 1. สถานที่ที่เป็นคลังยา เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  อากาศถ่ายเทสะดวก  แต่ขาดการบันทึกอุณหภูมิ
 2. การจัดเรียงยาในคลังยา เป็นระเบียบ แต่ไม่มีป้ายติดชื่อยา 
 3. ขาดระบบการจัดการยาหมดอายุที่มีประสิทธิภาพ
 4. โปรแกรมบริหารคลังยา ไม่เป็นปัจจุบัน
 5. สำรองยา ไม่เกินสามเดือน
 6. ยาในตู้เย็นเก็บได้ถูกต้อง

           แนวทางแก้ไข

 

1.       ควรมีปรอทในคลังยา และมีการบันทึกวันละ 2 ครั้ง

2.       การจัดเรียงยาในคลังยา ได้แนะนำให้จัดเรียงยาตามลำดับตัวอักษร ติดป้ายให้ชัดเจน

3.       การจัดการยาหมดอายุ แนะนำให้ดูตัวอย่างที่ สถานีอนามัยปุลากง

4.       จัดระบบการหมุนเวียนยาภายในโซน เพื่อป้องกันยาหมดอายุ

          

สถานีอนามัยปาตาบูดี

 

 1. กำลังก่อสร้างคลังยา พื้นที่ใหญ่เกินไป เมื่อเทียบกับปริมาณยาสำรองในคลัง
 2. ขาดระบบการจัดการยาหมดอายุที่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่พบยาหมดอายุ หรือยาใกล้หมดอายุภายในหกเดือน
 3. โปรแกรมบริหารคลังยา ไม่เป็นปัจจุบัน
 4. การสำรองยา ไม่เกินสามเดือน

             งานบริการจ่ายยาและแนะนำการใช้ยา

 

1.       การเขียนซองยา ไม่เขียนชื่อผู้ป่วย

2.       การจัดเตรียมยาล่วงหน้า ไม่ระบุวันหมดอายุ ไม่มีซองยากันแสง

3.       ระบบป้องกันการแพ้ยาซ้ำ มีป้ายเตือนและคำถามนำในทุกแห่ง

4.       แนะนำการบันทึกการใช้ยาในเวชระเบียนที่ถูกต้อง

 

           พร้อมกันนี้ ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยชายไทย อายุ 23 ปี ในเขตรับผิดชอบของอนามัยปาตาบูดี โดยญาติแจ้งว่า ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปาก มีแผลในปาก มีเลือดไหลออกตลอดเวลา ไม่สามารถพูดชัดได้ กินข้าวไม่ได้  จากการสอบถาม พบว่า ผู้ป่วยมีอาการปวดหลัง ไปรับยาจากคลินิกไม่ขอระบุ ได้รับยา สามชนิด หลังจากกินยาได้หนึ่งวัน มีอาการดังกล่าวขึ้น และอาการดังกล่าวไม่ทุเลา จึงสงสัยว่าเป็นอาการแพ้ยา  ได้ซักประวัติและตรวจสอบประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย ยังไม่สามารถสรุปการแพ้ยาได้ จึงนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลยะหริ่ง  แพทย์ให้ยาตามอาการ และนัดผู้ป่วยมาพบอีกครั้งในวันที่ 28 ธันวาคม 52 เพื่อติดตามดูอาการต่อไป  

 

จากการออกปฏิบัติงานในสถานีอนามัยในเดือนธันวาคม 52 มีสิ่งที่ต้องพัฒนาให้เกิดระบบยาที่มาตรฐานเดียวกันทุกแห่งในอำเภอยะหริ่ง ดังนี้

 

1.       การบันทึกอุณหภูมิในคลังยาและตู้เย็น

2.       บัญชีรายการยาทุกชนิด เช่น บัญชีรายการยาในสถานีอนามัย บัญชียาในตู้เย็น เป็นต้น

3.       คู่มือการใช้ยาในหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร

4.       คู่มือขนาดยาที่ใช้ในเด็ก

5.       ระบบจัดการยาหมดอายุ ดูตัวอย่างจากอนามัยปุลากง

6.       คู่มือบริหารยา

7.       บัญชีรายการยากันแสง

8.       ระบบการจัดยาล่วงหน้า

9.    การให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาทางโทรศัพท์ หรือการค้นหาข้อมูลด้านยาผ่านเว็บไซด์ของห้องยายะหริ่ง www.pharmyaring.com

10.  การตรวจสอบเวชระเบียนโดยเภสัชกรทุกครั้งที่ลงปฏิบัติงานในสถานีอนามัย พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการใช้ยา                 

 

 

ภก.ประสิทธิ์  แวจูนา  หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รายงาน

 

ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์ และตัวแทนฝ่ายเภสัช ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบยา&จัดส่งยาแบบ Delivery Logistic ในสถานีอนามัย (23/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317