หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
   การเตรียม Dimenhydrinate และ Ranitidine injection กรณีต้องการบริหารยาแบบ direct iv (29/9/52)  
 
  ที่มา : งานบริการสารสนเทศทางยา (Drug Information Service ; DIS) รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี วันที่ : 29/09/52 13.08 น. ผู้อ่าน : 22186 คน

การเตรียม Dimenhydrinate และ Ranitidine injection กรณีต้องการบริหารยาแบบ direct iv

 

โดย ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ  เภสัชกรชำนาญการ รพ.ยะหริ่ง

 

 

ทั้ง Dimenhydrinate และ Ranitidine injection สามารถบริหารยาโดยการฉีด IV และ IM ได้1  โดยปกติมักจะเป็นการให้แบบ im  แต่หากต้องการให้ยาทั้งสองตัวแบบ iv ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

 

          กรณียา Dimenhydrinate injection   

ยา Dimenhydrinate Injection  หากต้องการให้แบบ Intravenous จะต้องให้ช้า ๆ  โดยปกติการฉีดเข้า IV จะใช้ยาที่มีความเข้มข้นสุดท้ายไม่เกิน 5 mg/ml  แต่ขณะที่ยาฉีดที่ใช้สำหรับ IM มักเตรียมในความเข้มข้นขนาด 50 mg/ml  ดังนั้นจำเป็นต้อง dilute อย่างน้อย 1:10 ด้วยสารละลายที่สามารถเข้ากันได้  เช่น  NSS เป็นต้น  เมื่อผสมแล้วต้องใช้ทันที  หากสารละลายขุ่นหรือตกตะกอน  ต้องทิ้งยาไป2 

AHFS Drug Information กล่าวว่า  หากต้องการฉีด Dimenhydrinate แบบ iv  จะต้อง dilute Dimenhydrinate จากเดิมความเข้มข้น 50 mg/ml (สำหรับ im) ด้วย 10 ml 0.9% Sodium Chloride Injection และฉีดช้า ๆ มากกว่า 2 นาที3

สารละลายอื่น ๆ ที่สามารถเจือจางได้  ได้แก่  D5W, Ringer’s Lactated, 0.45% NSS  เป็นต้น6

 

กรณียา Ranitidine injection   

หากต้องการฉีดแบบ Direct iv  จะต้องทำการ dilute ยาก่อนฉีด  โดยนำยาในปริมาณของ Ranitidine 50 mg  เจือจางให้ได้ความเข้มข้นไม่เกิน 2.5 mg/ml  (แสดงว่าถ้ายาขนาด 50 mg  จะต้อง dilute กับตัวทำละลาย 20 ml)  โดยตัวทำละลายที่เข้ากันได้  ได้แก่  0.9% Sodium Chloride Injection, 5-10% Dextrose, Lactated Ringer’s  เป็นต้น  (ผสมแล้วยาจะคงตัวได้ 48 ชั่วโมง  เมื่อเก็บที่อุณหภูมิห้อง)  อัตราเร็วในการฉีดไม่ควรเกิน 4 ml ต่อนาที  (ดังนั้นถ้าเจือจางกับสารละลาย 20 ml  จะต้องใช้เวลาฉีดมากกว่า 5 นาที)4       

ยาทั้งสองตัวพบมีรายงาน  pain at injection site (ปวดบริเวณที่ฉีดแผล)1,5

หมายเหตุ :

          Ranitidine injection  ตำรับโรงพยาบาลยะหริ่งมีขนาดความเข้มข้น  25mg/ml  ขนาดบรรจุ 2 ml  (1 Amp มีตัวยา Ranitidine เท่ากับ 50 mg)

          Dimenhydrinate injection ตำรับโรงพยาบาลยะหริ่งมีขนาดความเข้มข้น 50 mg/ml ขนาดบรรจุ 1 ml (1 Amp มีตัวยา 50 mg)

 

ตำรา/เอกสารอ้างอิง :

1          Pediatric Dosage Handbook, 2nd edition, 1993-94

2         http://www.rxmed.com/b.main/b2.pharmaceutical/b2.1.monographs/CPS-%20Monographs/CPS-%20(General%20Monographs-%20D)/DIMENHYDRINATE%20INJECTION.html

3          AHFS Drug Information, 1999 : 2543

4          AHFS Drug Information, 1999 : 2595-2602

5          http://www.drugs.com/cdi/Zantac_Injection.html

6          Trissel LA.  Handbook on Injectable Drugs, 9th edition

การเตรียม Dimenhydrinate และ Ranitidine injection กรณีต้องการบริหารยาแบบ direct iv (29/9/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317