หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
   การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care)  
 
  ที่มา : งานบริบาลเภสัชกรรม วันที่ : 11/08/52 14.01 น. ผู้อ่าน : 33017 คน

 

การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care)

 

การบริบาลทางเภสัชกรรม หมายถึง ความรับผิดชอบโดยตรงของเภสัชกรที่จะติดตามดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อให้ผลการรักษาที่ถูกต้องตามต้องการ อีกทั้งต้องเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

 

เภสัชกรมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและจัดทำประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย ประเมินปัญหาเกี่ยวกับยาของผู้ป่วย ให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ปัญหาด้านยา เข้าร่วมทีมรักษาผู้ป่วยประจำวัน ติดตามผลการตอบสนองของผู้ป่วยทั้งในด้านผลลัพธ์ของการรักษาและอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วยและให้ข้อมูลข่าวสารด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วยจะนำไปใช้เมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล จากการมีการบริบาลเภสัชกรรมแล้วพบว่า ผู้ป่วยได้รับยาที่สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพในการรักษา เนื่องจากเภสัชกรเข้ามามีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วย การบริบาลทางเภสัชกรรมยังช่วยส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิผลมากขึ้นด้วย

 

 

ขั้นตอนการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

 

1.        เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

2.        การค้นหาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา  (Drug - related Problems, DRP)

 

ปัญหาจากการใช้ยา หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วย โดยเป็นผลเนื่องจากการรักษาด้วยยาและเป็นเหตุการณ์ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือมีโอกาสเกิดขึ้นซึ่งจะรบกวนผลการรักษาที่ต้องการ โดยแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้

 

1)     การใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้

2)     การไม่ได้รับยาในการรักษาในโรคที่เป็น

3)     การได้รับยาที่ไม่เหมาะสมกับโรคที่เป็น

-          การใช้ยาที่ไม่มีประสิทธิภาพ

-          การใช้ยาที่เลิกใช้ไปนานแล้ว

-          การใช้ยาแล้วทำให้ผู้ใช้เกิดการแพ้ยา หรือได้รับยาที่ผู้ป่วยแพ้

-          การใช้ยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยบางราย

-          การใช้ยาที่มีประสิทธิภาพเท่ากัน แต่ราคาแพงกว่า

-          การให้ยาผู้ป่วยหลายชนิดโดยไม่จำเป็น

4)     ผู้ป่วยได้รับยาขนาดน้อยเกินไป

5)     ผู้ป่วยได้รับยาขนาดมากเกินไป

6)     ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

7)     การบริหารยาไม่เหมาะสม

8)     การได้รับยาซ้ำซ้อน

9)     การเกิดอันตรกิริยาของยาที่สั่งใช้

10)  ความล้มเหลวในการใช้ยารักษา

11)  ปัญหาเศรษฐกิจของผู้ป่วยที่ส่งผลต่อการใช้ยารักษาโรค

12)  ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วย

 

3.       เภสัชกรประเมินความต้องการและผลของการรักษาร่วมกับทีมสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งตัวผู้ป่วยเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายและแผนการรักษา

4.        กำหนดเป้าหมายของผลการรักษาด้วยยาที่ต้องการในแต่ละปัญหา

5.       กำหนดทางเลือกของการบำบัดด้วยยา หาแผนการรักษาที่เป็นไปได้ โดยนำวิธีการรักษาต่าง ๆ มาพิจารณาเปรียบเทียบกัน โดยเลือกการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการรักษา ความปลอดภัย ความสะดวกและควรพิจารณาถึงราคาร่วมด้วย

6.      วางแผนการติดตามผลการรักษาและผลการแก้ไขปัญหา วางแผนติดตามและประเมินผลการรักษาและตรวจสอบถึงอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่เกิดขึ้นจริงหรือมีโอกาสที่เกิดขึ้น

7.        ปรับปรุงแผนบำบัดด้วยยาและแผนการติดตามผลการบำบัดด้วยยาร่วมกับทีมสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วย ก่อนและขณะที่นำแผนมาใช้

8.       นำแผนการรักษามาใช้ในการบำบัด การปฏิบัติตามแผนที่ระบุอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการสั่งใช้ยา โดยมีการจดบันทึกการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนลงในแบบบันทึกประวัติการรักษาของผู้ป่วยให้ครบถ้วน

9.        ติดตามผลการบำบัดและติดตามผลของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ร่วมด้วย

10.    กำหนดทางเลือกการบำบัดรักษาและแผนการติดตามผลการบำบัดด้วยยาใหม่

 

 

ขณะนี้ทางฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ยะหริ่งได้มีกิจกรรมการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน โดยมีเภสัชกรหญิงมูนาดา แวนาแว ติดตามการใช้ยาในหอผู้ป่วยใน หาแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วย ร่วมกับสหวิชาชีพในความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยจะมีการ Grand Round 1 ครั้งต่อสัปดาห์

 

ในกิจกรรม Grand Round จะประกอบด้วยสหวิชาชีพ คือ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลประจำหอผู้ป่วยใน พยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน เทคนิคการแพทย์ เพื่อปรึกษาหารือในผู้ป่วยที่มีปัญหา เกี่ยวกับโรค เช่น การได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317